Проблеми сучасної енергетики і автоматики в ситемі природокористування'2016

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

November 14, 2016 – November 18, 2016


Шановні колеги!

Взяти участь у конференції виявили бажання 160 фахівців з України, Росії, Білорусі, Німеччини та Нідерландів.

На пошту конференції було надіслано 88 тез доповідей, у тому числі 2 за авторством і 7 за співавторством фахівців інших країн.

Організаційний комітет конференції виражає щиру вдячність усім учасникам за активну участь у роботі конференції.

Сподіваємося на результативне продовження учасниками конференції наукових пошуків та чекаємо Вашої участі у наступній, Шостій, конференції, що планується у 2017 р.

З приводу будь-яких питань звертайтесь за адресою confeanubip@gmail.com

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ можна скачати ТУТ

 

Шановні колеги!

Організаційний комітет запрошує Вас узяти участь у

V Міжнародній науково-технічній конференції

Проблеми сучасної енергетики і автоматики

в системі природокористування

(теорія, практика, історія, освіта)

 

ЗАСНОВНИК КОНФЕРЕНЦІЇ

Національний університет біоресурсів та природокористування України

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

-              Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів та природокористування України

-              Інститут електродинаміки Національної академії наук України

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Електротехнології в біотехнічних системах.

Секція 2. Процеси в електроенергетичних системах. Процеси та системи перетворення енергії відновлюваних і нетрадиційних джерел.

Секція 3. Smart Grid технології в системах енергоживлення.

Секція 4. Релейний захист та автоматика розподільних електричних мереж.

Секція 5. Інтелектуальні системи керування, робототехніка і автоматика у природокористуванні.

Секція 6. Теоретична електротехніка та електрофізика.

Секція 7. Електричні машини та апарати.

Секція 8. Теплоенергетика.

Секція 9. Енергетичний аудит і менеджмент.

Секція 10. Історія та філософія науки і техніки. Методологія вищої технічної освіти.

 

Голова організаційного комітету конференції

Козирський В.В., д.т.н., професор, Україна

Співголова організаційного комітету конференції

Жильцов А.В., д.т.н., професор, Україна

Відповідальний секретар оргкомітету – Мірських Г.О., к.т.н., доцент, Україна

Члени організаційного комітету

Кондратенко І.П., д.т.н., Україна;

Яцкевич Ю. (Yatskevych Yu.), PhD, професор, Канада;

Єрошенко Г.П., д.т.н., професор, Росія

 

Для участі у конференції необхідно до 01 листопада 2016 року на електронну адресу оргкомітету надіслати тези доповіді та заявку щодо участі у роботі конференції.

Після розгляду оргкомітетом конференції отриманих матеріалів авторам на електронну адресу надсилатиметься повідомлення щодо прийняття матеріалів та реквізити для оплати витрат оргкомітету на організацію та проведення конференції, редагування і публікацію тез.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Вартість участі у конференції становить 100 грн. Кожен учасник отримає електронний та друкований варіанти збірника тез. Всі рекомендовані до друку тези зберігаються на сайті та індексуються пошуковими системами.

Вимоги щодо оформлення тез

1. Тези надаються електронною поштою однією з чотирьох мов ‑ українською, російською, англійською, польською.

Обсяг тез – одна-дві повні сторінки ф.А4, включаючи рисунки, таблиці, перелік літератури.

2. Список літератури подається в алфавітному порядку.

3. Тези слід набирати в текстовому редакторі Word, гарнітура Times New Roman, розмір: для основного тексту ‑ 14 пт, для переліку літературних джерел та анотацій ‑ 12 пт.), інтервал ‑ одинарний.

Поля тексту: верхнє ‑ 25 мм, нижнє 30 ‑ мм, ліве 25 ‑ мм, праве ‑ 20 мм; абзац ‑ 9,5 мм.

4. Розміщення тексту:

‑ УДК (вгорі зліва)

‑ вирівнявши "від центру" ‑ назва великими літерами ("жирний");

‑ пропустивши рядок та вирівнявши "від центру" ‑ прізвища та ініціали авторів, науковий ступінь, вчене звання, посада, (курсив, "жирний"); місце роботи з вказівкою міста та країни (курсив).

‑ пропустивши рядок ‑ текст;

‑ пропустивши рядок ‑ перелік літературних посилань.

5. Формули та позначення набирати у редакторі формул MathType, версія 5 або 6, як окремий об'єкт розмірами: змінна ‑ 14 пт, великий індекс ‑ 10 пт, малий індекс ‑ 8 пт, великий символ ‑ 18 пт, малий символ ‑ 12 пт; кирилиця, грецька та цифри ‑ прямі, латиниця ‑  курсив.

До відома авторів: рукописи оформленні з порушенням вказаних вимог та правил до опублікування не приймаються.

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України. 03040 Київ, вул. Героїв оборони, 12, корп. 8, кім. 1.

E-mail: confeanubip@gmail.com

Відповідальний секретар оргкомітету конференції

Мірських Георгій Олександрович

Секретарі оргкомітету конференції:

Васюк Вячеслав Володимирович (vasyuk@nubip.edu.ua),

Ликтей Вікторія Володимирівна (viktoria.lyktej@gmail.com).

 

 

 


Інформація про конференцію